ATK-PALVELU TEEMU HARJUN YLEISET SOPIMUSEHDOT ASIAKKAILLE 

2.3.2023

ATK-PALVELU TEEMU HARJUN YLEISET SOPIMUSEHDOT

ASIAKKAILLE
PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE

Tutustu huolellisesti ennen sopimuksen tekemistä ehtoihin ja käyttöohjeisiin. Ehdot ja ohjeet ovat saatavilla yrityksestä, sen asiakaspalvelusta ja kotisivuilta. Palvelua koskevia lisätietoja saa yritykseltä.

Tässä kansilehdessä kuvataan tiivistetysti sopimusehtojen keskeisimpiä kohtia asiakkaan ja palvelun käyttäjän kannalta. Sopimussuhteessa noudetaan aina varsinaisia sopimusehtoja eikä tällä kansilehdellä ole oikeudellista sitovuutta.

Sopimuksen voimaantulo ja voimassaoloaika

Tarkasta sopimuksesta, (esimerkiksi sopimustiivistelmästä tai tilausvahvistuksesta), milloin sopimus tulee voimaan, ja onko se voimassa toistaiseksi vai määräajan.

Asiakkaan vastuu käytöstä ja maksuista

Asiakkaana vastaat käyttäjätunnuksesi ja palvelun käytöstä sekä maksuista, vaikka olisit luovuttanut sen toiselle, ellei pakottavassa laissa, kuten holhouslaissa esimerkiksi alaikäisten käyttäjien vastuun osalta, toisin säädetä. Käyttäjätunnusta tai palvelua voidaan käyttää myös muiden maksullisten palveluiden tilaamiseen, joten noudata niiden käytössä ja säilytyksessä korostettua huolellisuutta. Suojaa käyttäjätunnuksesi tai palvelusi älykortti ja laitteesi henkilökohtaisella tunnisteella (esim. PIN-koodi, suojakoodi, käyttäjätunnus, salasana), jos se on teknisesti mahdollista. Vaihda älykortin ja päätelaitteen oletusarvoinen tunniste, vaikka et käyttäisi käyttäjätunnusta, palvelua tai laitetta. Vaihda tunniste myös heti, jos ulkopuolinen saa tietää sen. Jos älykortti tai laite katoaa tai varastetaan, ota välittömästi yhteyttä yritykseen välttääksesi vastuun mahdollisesta väärinkäytöksestä.

Tietoturva

Palvelun käytön, laitteiden sekä ohjelmistojen riittävä tietoturva on omalla vastuullasi, joten suojaathan laitteesi ja ohjelmistosi tietoturvapalvelulla ja huolehdit sen päivittämisestä. Omalla huolellisuudellasi vaikutat vastuu- ja korvauskysymyksiin. Ohjeita ja opastusta on saatavilla yritykseltä.

Viiveet ja katkokset

Palvelimet ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, joten palvelun toiminnassa tai käytettävyydessä voi olla viiveitä tai tilapäisiä katkoksia, vaikka siinä ei olisikaan virhettä. Viiveet ja katkokset johtuvat monista eri tekijöistä, mutta tyypillisesti ne johtuvat verkkojen kuormituksesta, niiden kunnosta, palvelimien huollosta ja päätelaitteesta tai sen asetuksista. Jos palvelimissa on viiveitä tai katkoksia, katso kohdasta 5.4, miten sinun tulee toimia turvataksesi oikeutesi.

Muutokset

Palvelu ja sen ominaisuudet tai sovellettavat ehdot voivat muuttua, sillä yrityksellä on oikeus rajoitetusti tehdä niihin muutoksia sopimusehdoissa kerrotuilla perusteilla. Jos muutos on vahingoksesi, sinulla on yleensä oikeus irtisanoa sopimus tai palvelu päättymään kahden viikon kuluttua irtisanomisesta.

Asiakaspalvelu

Voit ottaa yhteyttä yrityksen asiakaspalveluun eri kanavien kautta, esimerkiksi puhelimella, internetissä tai sähköisen asiointikanavan kautta. Yhteystiedot löydät muun muassa sopimuksesta tai laskusta.

Käyttöoikeuden alaisen aineiston palautus tai hävittäminen

Yritys voi luovuttaa sinulle sopimusasiakirjojen lisäksi muuta aineistoa. Käyttöoikeuden päättyessä yritys voi pyytää sinua palauttamaan tai hävittämään tämän aineiston.

SISÄLLYSLUETTELO

1 MÄÄRITELMÄT JA SOVELTAMISALA ......................4

2 SOPIMUKSEN TEKEMINEN ..............................................4

2.1  Sopimus .........................................................................................4

2.2  Ennakkomaksu ja vakuus .......................................................4

2.3  Käyttöraja .....................................................................................4

3 PALVELUN TOIMITUS ..........................................................4

3.1  Toimitusaika .................................................................................4

3.2  Asiakkaan myötävaikutus ja

toimituksen edellytykset .......................................................4

3.3  Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot .........................................5

3.4  Tunnisteet ja niiden muuttaminen .....................................5

4 PALVELUN KÄYTTÖ .............................................................5

4.1  Palvelun laatu ja ominaisuudet ............................................5

4.2  Asiakkaan vastuu palvelun käytöstä ja

suojaamisesta ..............................................................................5

4.3  Palvelimien oikeudeton käyttö ...............................6

4.4  Palvelun toiminnallisuuteen vaikuttavia

keskeisiä seikkoja .......................................................................6

4.5  Palvelimien tietoturva ....................................................6

4.5  Palvelun käyttö EU- ja ETA maissa, muissa maissa ja Suomen ja Venäjän raja-alueilla ..............................................6

4.7  Immateriaalioikeudet ...............................................................7

4.8  Vikailmoitukset ...........................................................................7

5    PALVELUN VIIVÄSTYS, VIRHE JA SEURAAMUKSET ......................................................................7

5.1    Palvelimien viivästys ja asiakkaan oikeus vakio- ja vahingonkorvaukseen ...........................7

5.2    Palvelimien virhe, sen oikaisu, hinnanalennus

ja vakiohyvitys .............................................................................7

5.3    Vahingonkorvaus ja toimet vahingon rajoittamiseksi 8

5.4    Viivästys- tai virheilmoituksen tekeminen ......................8

5.5    Ylivoimainen este .....................................................................8

5.6    Palvelimien rakennus- ja kunnossapitotyö ..............................8

6    PALVELUJEN KÄYTÖN RAJOITTAMINEN TAI SULKEMINEN ....................................................................8 

7    MAKSUT ........................................................................................9

7.1    Hinnasto ja perittävät maksut ...............................................9

7.2    Maksut muutoksista, palvelun keskeyttämisestä ja uudelleen avaamisesta ...........................................................9

7.3    Laskutus ......................................................................................10

8    ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELEMINEN ................10

8.1    Asiakas-, välitys- ja sijaintitietojen käsitteleminen .............10

8.2    Yhteystietopalvelut ...............................................................10

8.3    Puhelinnumeron välittyminen ...........................................10

9    SOPIMUKSEN JA SAATAVIEN SIIRTÄMINEN ...10

10  MUUTOKSET JA PALVELUN 

LOPETTAMINEN ................................................................10

10.1  Muutokset sopimusehtoihin, palveluihin ja

maksuihin ....................................................................................10

10.2  Palvelun tai sen ominaisuuden lopettaminen ...........11

11  SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN ....................................11

11.1  Irtisanominen ............................................................................11

11.2  Purkaminen ..............................................................................11

11.3  Palautukset sopimuksen päättyessä ...............................11

12  ASIAKASSUHTEESEEN LIITTYVÄT ILMOITUKSET SEKÄ ASIAKKAAN

IRTISANOMISOIKEUS 

MUUTOSTILANTEESSA................................................12

13  MUUT EHDOT ......................................................................12

14  ERIMIELISYYDET .................................................................12

15  EHTOJEN VOIMASSAOLO .........................................12

1 MÄÄRITELMÄT JA SOVELTAMISALA

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

Sopimuksella asiakkaan ja yrityksen tekemää sopimusta palvelusta.

Asiakkaalla henkilöä, joka tekee tai on tehnyt yrityksen kanssa sopimuksen palvelun käytöstä ja hankkii palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Käyttäjällä henkilöä, joka käyttää palvelua. Käyttäjä ei välttämättä ole sopimuksen tekijä.

Palvelulla palvelimien palvelua tai muuta palvelua. Palvelimilla palvelimia, internetyhteyspalvelua tai muuta yrityksen valikoimassa kulloinkin olevaa palvelua, joka muodostuu kokonaan tai pääosin viestien siirtämisestä yrityksen käyttämissä palvelimissa.

Muulla palvelulla sellaista yrityksen valikoimassa kulloinkin olevaa palvelua, joka ei ole palvelin. Muita kuin palvelinta ovat esimerkiksi lisäarvo-, esto-, saldorajoitus-, vastaaja-, puhelunsiirto-, paikannus-, tallennus- tai tietoturvapalvelut, käyttötukipalvelut taikka sisältöpalvelut, kuten maksutelevisio-, uutis-, ajankohtais- tai viihdepalvelut. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan yrityksen asiakkaalle tarjoamiin palvelimiin sekä, ellei toisin ole sovittu, muihin palveluihin. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan myös yrityksen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön asiakkaalle tarjoamiin palvelimiin sekä, jos erikseen niin sovitaan, muihin palveluihin. Palveluun voi sisältyä tai liittyä laitteita.

2 SOPIMUKSEN TEKEMINEN

2.1 Sopimus 

Ennen palvelinsopimuksen tekemistä yrityksen on annettava asiakkaalle säädetyt ennakkotiedot mm. palvelun keskeisistä ominaisuuksista, palvelun hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista sekä yrityksen virhevastuusta. Tiedot on annettava pysyvällä tavalla tai, jos se ei ole mahdollista, ne on annettava asiakkaan saataville ladattavassa asiakirjassa.

Ennen palvelinsopimuksen tekemistä yrityksen on annettava asiakkaalle myös sopimustiivistelmä. Jos sopimustiivistelmää on teknisesti mahdotonta antaa ennen sopimuksen tekemistä, kuten puhelinmyynnissä, se on annettava viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen. Tällöin sopimus tulee voimaan vasta, kun asiakas on sopimustiivistelmän saatuaan vahvistanut sopimuksen.

Palvelimia koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti. Palvelimia koskeva sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti edellyttäen, että sopimuksen sisältöä ei voi yksipuolisesti muuttaa, ja että sopimus säilyy osapuolten saatavilla. Muuta palvelua koskeva sopimus on mahdollista tehdä muotovapaasti.

Palvelimia koskevassa sopimuksessa tai tilausta koskevassa tilausvahvistuksessa todetaan, milloin sopimus tulee voimaan. Muuta palvelua koskeva sopimus syntyy, kun yritys on hyväksynyt asiakkaan tilauksen esimerkiksi avaamalla palvelun tai ilmoittamalla hyväksyneensä asiakkaan tilauksen.

Yrityksellä on sopimusta tehtäessä oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot. Luottopäätös voidaan antaa automaattisia järjestelmiä käyttäen. Tällaisessa tilanteessa asiakkaalla on oikeus edellyttää, että asian käsittelee uudelleen luonnollinen henkilö. Sopimuksen voimaantulo saattaa edellyttää ennakkomaksun tai vakuuden maksamista. Tällöin yritys voi asettaa takarajan, johon mennessä vakuus on asetettava tai ennakkomaksu maksettava.

2.2 Ennakkomaksu ja vakuus 

Yrityksellä on oikeus vaatia sopimuksen mukaisista maksuista kohtuullinen ennakkomaksu tai vakuus sopimusta tehtäessä, jos siihen on ennakoitavissa olevasta maksukyvyttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta seikasta johtuva erityinen syy. Tällainen on esimerkiksi perusteltu ennakoitavissa oleva maksuhaluttomuus tai maksukyvyttömyys, jota tyypillisesti ennakoi luottohäiriömerkintä tai epäonnistunut ulosmittausyritys sekä tilanne, jossa asiakkaalla on erääntyneitä maksuja yritykselle tai jossa asiakkaan luottotietoja ei voida selvittää tarpeeksi tai jos asiakas ei ilmoita osoitettaan.

Yrityksellä ei ole velvollisuutta maksaa suoritetusta ennakko- tai vakuusmaksusta korkoa. Yrityksellä on oikeus periä vakuudesta erääntynyt saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen. Vakuus palautetaan, kun sen perusteet poistuvat. Vakuusmaksu tai jäljellä oleva osa ennakkomaksusta palautetaan 10 arkipäivän kuluessa sopimuksen päättymisestä edellyttäen, että asiakas on maksanut kaikki sopimukseen perustuvat maksut sekä ilmoittanut tilinumeronsa ja muut palauttamiseen tarvittavat tiedot. Jos asiakas ei sopimuksen päättyessä ole maksanut kaikkia maksuja tai ilmoittanut kaikkia tietoja, palautetaan vakuusmaksu tai jäljellä oleva osa ennakkomaksusta 10 arkipäivän kuluessa näiden edellytysten täyttymisestä.

2.3 Käyttöraja

Yritys tai asiakas voi asettaa kohtuullisen euromääräisen käyttörajan palvelimille yrityksen palveluvalikoiman mukaisesti. Käyttörajan asettamisesta ei peritä maksua. Yrityksen tulee ilmoittaa asiakkaalle ja käyttäjälle esimerkiksi tekstiviestillä tai sähköpostilla ennen palvelun käyttörajan täyttymistä ja kun käyttöraja on käytetty kokonaan ja antaa samalla ohjeet, miten käytön rajoittaminen on estettävissä. Käyttörajan täytyttyä yritys rajoittaa palvelimien käyttöä.

Asiakas vastaa kaikista käyttörajan ylittävistä maksuista siihen saakka, kunnes yritys rajoittaa palvelimien käyttöä. Asiakas voi kuitenkin vapautua vastuusta kohdan 4.3 (palvelimien oikeudeton käyttö) mukaisesti. Käyttörajaa koskevat tarkemmat tiedot sisältyvät yrityksen palvelukohtaisiin ehtoihin.

3 PALVELUN TOIMITUS

3.1 Toimitusaika

Asiakas ja yritys sopivat toimitusajan sopimusta tehtäessä. Yritys toimittaa palvelun viimeistään sovittuna toimitusaikana. Asiakas on velvollinen maksamaan palvelinsopimukseen perustuvat maksut siitä lukien, kun yhteys on käytettävissä.

3.2 Asiakkaan myötävaikutus ja toimituksen edellytykset

Yrityksellä on velvollisuus antaa ohjeita asiakkaalle palvelun toimittamisen edellytyksistä. Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa palvelun toimittamiseen ja huolehtia laitteiden ja muiden hänen vastuulleen kuuluvien seikkojen hankinnasta ja asennuksesta sekä niihin liittyvistä töistä. Toimituksen edellytyksenä on, että asiakas on huolehtinut muun muassa seuraavista seikoista:

   esteettömän pääsyn turvaamisesta tarvittaviin tiloihin,

   riittävän sähkö- ja sisäjohtoverkon saatavuudesta toimitusosoitteessa,

   tarvittavien tilojen ja laitteiden kunnosta ja niiden säännösten mukaisuudesta ja palvelun toimittamisen mahdollisesti edellyttämistä luvista kustannuksineen.

Palvelu katsotaan toimitetuksi, kun yritys on omalta osaltaan tehnyt palvelun käyttöönottamiseksi tarpeelliset toimenpiteet.

3.3 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot

Asiakas vastaa laitteiden ja ohjelmistojen hankinnasta, asennuksesta ja käyttöönotosta sekä niiden tietoturvasta, suojaamisesta ja päivittämisestä. Asiakas vastaa myös kiinteistön sisäjohtoverkosta ja siihen liittyvistä töistä sekä lisäturva- ja suojausjärjestelmien hankinnasta laitteilleen ja ohjelmistoilleen, ellei toisin ole sovittu. Asiakas vastaa siitä, että muut kuin yrityksen vastuulla olevat laitteet sekä ohjelmat ovat säädösten ja annettujen vaatimusten, kuten CE-merkintään oikeuttavan vaatimusten, mukaisia.

3.4 Tunnisteet ja niiden muuttaminen

Yrityksellä on oikeus päättää asiakkaan käyttöön tulevista tunnisteista, kuten käyttäjätunnuksista, osoitteista, numeroista ja muista vastaavista tunnisteista. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus saada puhelinnumeronsa siirretyksi toiselle yritykselle sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukaisesti.

Yrityksellä on oikeus muuttaa asiakkaalle annettuja tunnisteita, jos lainsäädäntö, viranomaismääräykset tai palvelimista, asiakkaasta, palvelun toimittamisesta tai tietoturvasta johtuvat taikka muut vastaavat syyt sitä edellyttävät. Yritys ilmoittaa tunnisteiden muutoksista pääsääntöisesti viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa, ellei kysymys ole tietoturvasta johtuvasta muutoksesta, joka edellyttää välittömiä toimenpiteitä.

Yrityksellä on oikeus antaa tunnisteet kolmannen tahon käyttöön, jos ne eivät ole olleet asiakkaan omassa käytössä kuuteen (6) kuukauteen. Asiakkaalla ei ole oikeutta tunnisteisiin sopimuksen päätyttyä.

4 PALVELUN KÄYTTÖ

4.1 Palvelun laatu ja ominaisuudet

Yritys määrittelee tarjoamansa palvelun keskeisen laadun ja ominaisuudet yrityksen palvelukohtaisissa ehdoissa tai muussa asiakkaalle sopimuksen osana annettavassa asiakirjassa, kuten sopimustiivistelmässä.

Yritys ei vastaa palvelun kautta tai sen avulla hankitusta aineistosta, sen toimivuudesta tai saatavuudesta tai asiakkaan oikeudesta käyttää aineistoa, ellei se ole yrityksen tarjoamaa. Asiakkaan oikeudesta pidättyä maksusta ja muista asiakkaan oikeuksista kerrotaan kohdassa 7.1.

4.2 Asiakkaan vastuu palvelun käytöstä ja suojaamisesta.

Asiakkaalla on oikeus käyttää yrityksen palveluita sopimuksessa ja käyttöohjeissa kerrotulla tavalla. Käytön tulee olla pääasiassa kuluttajakäyttöä, joten palvelua ei saa hyödyntää pääasiallisesti asiakkaan oman palvelun, tuotteen tai elinkeinotoiminnan osana. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman yrityksen suostumusta muuttaa, korjata tai huoltaa palvelua tai käyttäjätunnusta. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä palvelua tai sen osia.

Jos asiakas luovuttaa palvelun kolmannen osapuolen käyttöön, asiakas itse vastaa edelleen palvelun käytöstä, sopimusehtojen velvoitteista ja maksuista, ellei pakottavassa laissa, kuten holhouslaissa esimerkiksi alaikäisten käyttäjien vastuun osalta, toisin säädetä.

Asiakkaan tulee noudattaa käyttäjätunnuksen ja palvelun säilytyksessä, suojaamisessa ja käytössä huolellisuutta, koska käyttäjätunnusta ja palveluita voidaan käyttää erilaisiin toimintoihin, kuten digitaalisen sisällön tai tavaroiden ostamiseen. Asiakkaan tulee aina huolehtia siitä, että käyttäjätunnuksen tai palvelun älykortit (esim. SIM- tai ohjelmakortti tai sähköinen SIM eli ns. eSim) ja laitteet on suojattu tunnisteilla (esim. PIN-koodi, suojakoodi, käyttäjätunnus, salasana) ja että nämä henkilökohtaiset tunnisteet säilytetään erillään älykorteista ja laitteista ja siten, etteivät ne joudu ulkopuolisen haltuun tai tietoon. Asiakkaan tulee vaihtaa älykortin ja laitteen oletusarvoinen tunniste, vaikka hän ei käyttäisi käyttäjätunnusta, palvelua tai laitetta. Älykorttia ja sen tunnistetta tai laitetta ja sen tunnistetta ei saa säilyttää samassa paikassa esimerkiksi lompakossa, laukussa tai laatikossa, ja niiden tallellaoloa on seurattava huolellisesti. Jos ulkopuolinen saa tietää tunnisteen, tulee se vaihtaa heti. Jos älykortti tai laite katoaa tai varastetaan, asiakkaan tulee välittömästi ottaa yhteyttä yrityksen asiakaspalveluun.

Asiakkaan on huolehdittava palvelun käytön, laitteiden ja ohjelmistojen riittävästä tietoturvasta ja lisäksi tarvittaessa palvelimiensa käytöstä esto-, käyttöraja- ja saldorajoituspalveluilla. Tietoturvaa koskevia suojaustoimenpiteitä ovat muun muassa virustorjunta- ja palomuuriohjelmiston hankinta ja päivittäminen, käyttöjärjestelmän ja ohjelmistojen päivittäminen sekä muut vastaavat tarpeelliset toimet. Asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan. Yritys kuitenkin antaa perustietoa ja opastusta palveluunsa liittyvästä tietoturvasta.

Palvelua tulee käyttää siten, että siitä ei aiheudu haittaa tai häiriötä palvelimille tai -palvelulle, yleisen palvelimien toimivuudelle, muille palvelimien käyttäjille tai kolmansille tahoille. Asiakkaan on kytkettävä välittömästi irti palvelimien verkon tai palvelun toimintaa häiritsevät laitteet tai ohjelmistot. Jos asiakas tahallisesti tai yrityksen huomautuksesta huolimatta käyttää viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, hän vastaa yritykselle tai kolmannelle osapuolelle syntyneistä vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista. Häiriö- tai haittatilanteissa yrityksellä on oikeus kytkeä laitteet tai ohjelmistot irti palvelimista asiakasta kuulematta. Yritys voi rajoittaa internetliikennettä, jos se on tarpeen lainsäädännön, tuomioistuimen tai viranomaisen päätöksen noudattamiseksi; palvelimien ja päätelaitteiden tietoturvan säilyttämiseksi; taikka palvelimien ruuhkautumisen estämiseksi tai jo toteutuneen ruuhkan lieventämiseksi, jos ruuhkautuminen on poikkeuksellista tai väliaikaista.

Asiakas vastaa siitä, että hänen tilaamansa, hankkimansa tai toimittamansa aineisto tai palvelun käyttö ei aiheuta häiriötä palvelimille, palvelulle tai toisille käyttäjille, ei vaaranna tietoturvaa tai käytettävyyttä, eikä loukkaa yrityksen tai muiden oikeuksia, hyvää tapaa tai lain ja viranomaisten määräyksiä. Yrityksellä on oikeus estää palvelun käyttö tai sulkea asiakkaan palvelu, jos yritys, viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että asiakas on hankkinut, toimittanut tai välittänyt palvelun avulla tai sen kautta edellä kuvatun kaltaista, haitallista aineistoa jollekin, tai sitä on palvelun avulla muutoin asetettu saataville tai palvelua on kehotuksesta huolimatta käytetty näiden ehtojen vastaisesti. Lisäksi yrityksellä on oikeus ryhtyä muihin välttämättömiin toimiin ja vaatia asiakkaalta korvausta sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta. Yritys ilmoittaa toimenpiteistä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Päätelaitteeseen, kuten matkapuhelimeen tai tablettiin, voi ladata tai siinä voi olla valmiiksi asennettuna ohjelmia ja sovelluksia, esimerkiksi sähköpostiohjelma, pelejä tai kartta-, musiikki- tai uutispalveluja. Tällaiset ohjelmat ja sovellukset voivat suorittaa tiedonsiirtoa edellyttäviä automaattisia päivityksiä tai muita tehtäviä myös taustalla ilman, että asiakas aktiivisesti käyttäisi palvelua juuri sillä hetkellä. Asiakas vastaa näistä aiheutuneista kustannuksista. Asiakas voi estää ylimääräiset kustannukset estämällä päivitykset ja taustatehtävät. Yleensä nämä päivitykset ja taustatehtävät ja niistä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset voi estää päätelaitteen asetusvalikosta, mutta tarkempien tietojen saamiseksi asiakkaan tulee tutustua päätelaitteen käyttöohjeeseen. Lisäksi asiakkaan tulee tutustua ohjelmien ja sovellusten ohjeisiin ja ehtoihin.

4.3 Palvelimien oikeudeton käyttö

Palvelimien oikeudettomalla käytöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa kolmas henkilö käyttää asiakkaan palvelimia tai niiden avulla muuta palvelua ilman asiakkaan suostumusta. Asiakas vastaa oikeudettomasta käytöstä vain, jos se on johtunut asiakkaan huolimattomuudesta, joka ei ole lievää. Asiakas ei vastaa palivemien oikeudettomasta käytöstä sen jälkeen, kun yritys on vastaanottanut asiakkaan tekemän laitteen katoamisilmoituksen tai ilmoituksen oikeudettomasta käytöstä. Välttääkseen vastuunsa oikeudettomasta käytöstä aiheutuvista maksuista asiakkaan tulee tehdä välittömästi ilmoitus puhelimitse yrityksen tätä tarkoitusta varten tarjoamaan puhelinnumeroon tai muuta yrityksen tätä tarkoitusta varten tarjoamaa kanavaa käyttäen. Yrityksellä on velvollisuus sulkea palvelin tai estää päätelaitteen käyttö välittömästi ilmoituksen vastaanotettuaan.

Yritys voi pyytää asiakasta toimittamaan esimerkiksi rikosilmoituksen tai esitutkintapöytäkirjan arvioidakseen asiakkaan huolellisuusastetta.

Jos päätelaitetta on käytetty maksupalvelulain mukaiseen maksutapahtumaan, asiakkaan vastuuseen oikeudettomasta käytöstä sovelletaan, mitä maksupalvelulaissa säädetään.

4.4 Palvelun toiminnallisuuteen vaikuttavia keskeisiä seikkoja

Palveluiden toiminnallisuudessa voi radiotekniikan, tiedonsiirron ja yleisten palvelimien ominaispiirteiden vuoksi esiintyä katvealueita ja paikallista tai tilapäistä liikenteen katkeamista tai hidastumista. Palveluiden toimivuuteen vaikuttavat esimerkiksi asiakkaan käyttämä päätelaite ja sen kunto, kulloisetkin ilmasto-olosuhteet, maaston muodot, rakennukset ja käytetyt rakenteet sekä huoltotyöt. Palveluissa ja niihin liittyvissä ohjelmistoissa voi esiintyä vähäisiä teknisiä puutteita, jotka eivät olennaisesti vaikuta palveluiden tai ohjelmistojen käyttämiseen. Mainituista syistä yritys ei voi taata palveluiden keskeytyksetöntä toimivuutta kaikkialla palvelimien kattavuusalueella (ks. palvelimien virhe kohta 5.2).

Yrityksellä on oikeus päättää verkkonsa alueellisesta kattavuudesta sekä sen ominaisuuksista. Palvelimien alueellinen kattavuus voi osaksi riippua verkkojen kuormitusasteista, eikä kattavuus ole aina staattinen. Yritys voi optimoida palvelimien osia ja toimintoja verkkoliikenteen, palveluiden toimivuuden, tietoturvan tai käytettävyyden turvaamiseksi. Yrityksellä on oikeus muokata tietoliikennettä, kun se on välttämätöntä verkkoyhteyden ylikuormittumisen välttämiseksi. Tämä saattaa vaikuttaa tarjottavien palveluiden laatuun. Lisäksi yrityksellä on oikeus hallinnoida liikennettä palvelimissaan, tilapäisesti keskeyttää palvelun käyttö tai sulkea käyttäjätunnus ja toteuttaa muitakin välttämättömiä toimenpiteitä, jos se on tarpeen palvelimien, palveluiden toimivuuden, tietoturvan tai käytettävyyden turvaamiseksi. Pysyvistä palvelun käyttöön vaikuttavista muokkaustoimenpiteistä kerrotaan palvelukohtaisissa ehdoissa.

4.5 Palvelimien tietoturva

Yritys vastaa palvelimiensa tietoturvasta ja tarjoamistaan tietoturvapalveluista. Yritys ei vastaa julkisessa internetverkossa mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä tai muista yrityksestä riippumattomista, palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä.

Yritys voi ryhtyä toimiin tietoturvasta huolehtimiseksi, jos toimet ovat välttämättömiä, kuten palvelimien tai palvelujen tietoturvalle haittaa aiheuttavien häiriöiden estämiseksi. Toimista säädetään tarkemmin laissa. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi viestien välittämisen ja vastaanottamisen estäminen tai tietoturvaa vaarantavien haittaohjelmien poistaminen viesteistä. Yritys mitoittaa toimenpiteet torjuttavan häiriön vakavuuden mukaan ja lopettaa ne heti, kun niiden toteuttamiselle ei ole perustetta.

Yritys pyrkii tiedottamaan tietoturvauhista, keinoista suojautua niitä vastaan, toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista kotisivuillaan tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

4.6 Palvelun käyttö EU- ja ETA maissa, muissa maissa ja Suomen ja Venäjän raja-alueilla

Asiakkaan matkustaessa tilapäisesti EU- tai ETA-maissa puheluista (matka- ja lankapuhelimiin), tekstiviesteistä ja datapalveluista peritään sama hinta, jonka asiakas maksaa Suomessa, tai pieni lisämaksu, jolle on säännelty enimmäismäärä. Sama koskee myös puheluiden ja tekstiviestien vastaanottoa.

Yritys ei vastaa kotimaan palvelun käytön rajoitusten toimimisesta ulkomailla tai vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista palvelun käytön rajoituksista. Tarkempia tietoja on saatavilla yrityksen kotisivuilta tai asiakaspalvelusta.

4.7 Immateriaalioikeudet

Yrityksen palveluihin ja tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat yritykselle tai kolmannelle taholle. Yritys myöntää asiakkaalle rajoitetun käyttöoikeuden sopimuksen voimassaoloajaksi sopimuksen mukaiseen palveluun sekä sopimuksen perusteella toimitettujen ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin. Palvelua ja sen yhteydessä käyttöoikeuksin luovutettuja laitteistoja, ohjelmistoja, asiakirjoja ja muuta aineistoa on käytettävä yrityksen tai kolmannen tahon, kuten ohjelmiston omistajan, antamien ohjeiden mukaisesti ja vain sovittuun tarkoitukseen.

Käyttöoikeuden päättyessä yritys voi pyytää asiakasta palauttamaan tai hävittämään tämän muun aineiston ohjekirjat, muut asiakirjat tai ohjelmistot.

4.8 Vikailmoitukset

Yritys vastaanottaa vikailmoituksia asiakaspalvelussa tai erillisessä vikailmoitusnumerossa, joka on saatavilla muun muassa kotisivuilta ja asiakaspalvelusta. Yritys huolehtii vikatapausten korjaamisesta työajan puitteissa.

5 PALVELUN VIIVÄSTYS, VIRHE JA SEURAAMUKSET

5.1 Palvelimien viivästys ja asiakkaan oikeus vakio- ja vahingonkorvaukseen 

Palvelimien toimitus on viivästynyt, jos palvelua ei ole toimitettu sovittuna ajankohtana, eikä tämä johdu asiakkaasta tai hänen vastuullaan olevasta seikasta.

Asiakas on velvollinen maksamaan palvelinsopimukseen perustuvat maksut vasta siitä lukien, kun yhteys on käytettävissä. Palvelun kytkemisen jälkeen asiakkaalla on oikeus pidättyä maksamasta sellaista osaa maksusta, joka on tarpeen viivästykseen perustuvan vakiokorvauksen ja vahingonkorvauksen vakuudeksi.

Palvelimien viivästystilanteessa asiakkaalla on sähköisen viestinnän palveluista säädetyn lain mukaisesti oikeus vakiokorvaukseen, joka on vähintään 20 euroa kultakin alkavalta viivästysviikolta, kuitenkin enintään 160 euroa. Asiakkaalla ei ole oikeutta vakiokorvaukseen, jos yritys tai yrityksen käyttämä sopijakumppani osoittaa viivästyksen johtuneen sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä, ja jonka seurauksia se ei ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa. Tällaisia ovat esimerkiksi ylivoimainen este taikka asiakkaan toiminnasta, laiminlyönnistä, päätelaitteen tai sisäverkon puutteellisuudesta johtuva viivästys. Viivästyksen aiheuttamasta vahingosta asiakkaalla on oikeus saada vahingonkorvausta vain siltä osin kuin vahinko ylittää vakiokorvauksen määrän.

5.2 Palvelimien virhe, sen oikaisu, hinnanalennus ja vakiohyvitys 

Virhe

Palvelimissa on virhe, jos sen laatu tai toimitustapa ei vastaa sovittua. Virhetilanteessa asiakkaalla on ensisijaisesti oikeus vaatia oikaisua, toissijaisesti hinnanalennusta tai palvelun keskeytystilanteessa vakiohyvitystä ja näiden lisäksi vahingonkorvausta.

Virheen ulkopuolelle jäävät seikat

Virheenä ei pidetä esimerkiksi

   sellaisia puutteita palvelimissa, jotka johtuvat asiakkaan tai muun palvelimia käyttäneen henkilön toiminnasta tai laiminlyönnistä taikka asiakkaan tai palvelua käyttäneen henkilön vastuulle kuuluvasta seikasta,

   sellaisia puutteita palvelimissa, jotka johtuvat päätelaitteen tai sisäjohtoverkon puutteellisesta toimintakunnosta,

   sellaista keskeytystä, joka ei ole yhtäjaksoinen tai toistuva ja jota voidaan pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä (kuten satunnaiset ja lyhytaikaiset käyttökatkokset) tai

   palvelimien rakennus ja kunnossapitotöistä aiheutuneita tilapäisiä keskeytyksiä (ks. kohta 5.6).

Palvelimille ei voida taata keskeytyksetöntä toimivuutta, sillä näiden palveluiden luonteeseen kuuluvat ajoittain ilmenevät tilapäiset katkokset ja häiriöt. Palvelimet eivät ole virheellisiä, jos se keskeytyksistä huolimatta toimii kuten vastaava palvelin yleensäkin. Palvelimien toiminnallisuudessa voi esiintyä katvealueita ja paikallista tai tilapäistä tietoliikenteen katkeamista tai hidastumista, joka voi johtua esimerkiksi radiotekniikasta, tiedonsiirrosta, palvelimien ominaispiirteistä, kuormituksesta tai haittaliikenteestä. Viestien välittäminen ja tietoliikenteen suodatus tai rajoittaminen voi tilapäisesti epäonnistua.

Palveluissa ja niihin liittyvissä ohjelmistoissa voi esiintyä vähäisiä teknisiä puutteita, jotka eivät olennaisesti vaikuta palveluiden tai ohjelmistojen käyttämiseen. Myös internet saattaa aiheuttaa palveluiden ja laitteiden toimivuudessa puutteita. Yritys ei voi taata, että kaikki asiakkaan päätelaitteen sisältämät ominaisuudet ovat käytettävissä yrityksen palvelimissa.

Oikaisu

Asiakkaalla on ensisijaisesti oikeus vaatia yritykseltä virheen oikaisua tai uutta suoritusta. Yritys ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos oikaisusta aiheutuisi sille kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Kohtuuttomuusarvioinnissa huomioidaan virheen merkitys ja sopimuksen mukaisen suorituksen arvo sekä se, voidaanko oikaisu suorittaa muulla tavalla aiheuttamatta asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Yrityksellä on oikeus oikaista virhe omalla kustannuksellaan. Asiakas saa kieltäytyä virheen oikaisusta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa. Virheen oikaisusta voi kieltäytyä myös, jos on vaaraa siitä, että asiakkaalle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta, tai jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy.

Hinnanalennus ja vakiohyvitys

Asiakkaalla on oikeus virhettä vastaavaan hinnanalennuksen, jos virheen korjaaminen tai uusi suoritus ei tule kysymykseen tai niitä ei suoriteta kohtuullisessa ajassa asiakkaan tekemästä virheilmoituksesta. Jos palvelimet ovat keskeytyneett virheen vuoksi, asiakkaalla on sähköisen viestinnän palveluista säädetyn lain mukaisesti oikeus vakiohyvitykseen, joka on vähintään 20 euroa kultakin alkavalta keskeytysviikolta, kuitenkin enintään 160 euroa. Jos asiakkaalle maksetaan vakiohyvitys, hänellä ei ole oikeutta hinnanalennukseen saman keskeytyksen perusteella. Oikeutta vakiohyvitykseen ei ole, jos yritys osoittaa keskeytyksen johtuneen sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimusta tehtäessä ja jonka seurauksia se ei ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa. Tällainen este voi olla esimerkiksi kolmannen tahon aiheuttama kaapelivika tai myrskytuho. Tällöin asiakkaalla on kuitenkin oikeus keskeytystä vastaavaan hinnanalennukseen.

5.3 Vahingonkorvaus ja toimet vahingon rajoittamiseksi

Yritys korvaa asiakkaalle palvelun viivästymisestä tai virheestä aiheutuneet välittömät vahingot. Välillisistä vahingoista, kuten käyttöhyödyn olennaisesta menetyksestä tai ansion menetyksestä, korvataan vain ne menetykset, jotka johtuvat yrityksen huolimattomuudesta sopimuksen täyttämisessä. Asiakkaan on esitettävä näyttö aiheutuneesta vahingosta.

Yritys ei vastaa asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä vahingosta toimissa, joita ei ole tehty yksityiskäytössä, eikä myöskään vahingoista, jotka johtuvat asiakkaan tai palvelua käyttäneen omista toimenpiteistä. Korvausta ei makseta yksinomaan vahinkotapahtumasta aiheutuneesta vaivannäöstä kuten oman ajan käytöstä.

Asiakkaan on vahingon sattuessa tai uhatessa ryhdyttävä sellaisiin toimiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, joita häneltä voidaan kohtuudella edellyttää. Jos asiakas ei ryhdy kohtuullisiin toimiin vahingon torjumiseksi tai rajoittamiseksi, hän kärsii vastaavan osan vahingosta, joka on aiheutunut hänen vastuullaan olevista toimista.

Yritys ei vastaa muiden yritysten tai palvelujen tuottajien toiminnasta tai näiden aiheuttamista vahingoista, ellei kyse ole yrityksen alihankkijasta tai yritys ole muutoin sitoutunut vastuuseen esimerkiksi sopijakumppaneiden osalta. Asiakkaan oikeudesta pidättyä maksusta ja muista asiakkaan oikeuksista kerrotaan kohdassa 7.1.

5.4 Viivästys- tai virheilmoituksen tekeminen
Vedotakseen virheeseen asiakkaan on ilmoitettava siitä yritykselle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita. Viivästymiseen asiakkaan tulee vedota kohtuullisessa ajassa palvelun toimittamisen jälkeen. Asiakas saa vedota viivästykseen tai virheeseen myös myöhemmin, jos yritys on menetellyt törkeän huolimattomasti, kunnianvastaisesti tai arvottomasti tai jos palvelimet eivät vastaa laissa tai Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä asetettuja vaatimuksia.

5.5 Ylivoimainen este

Yritys ei vastaa sopimus- tai korvausvelvoitteestaan siltä osin kuin sopimuksen noudattamista estää tai viivästyttää ylivoimainen este. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan seikkaa, jota yritys ei voinut ottaa lukuun sopimusta tehtäessä ja joka on yrityksestä riippumaton. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvat palvelimien korjaus- ja rakennustyöt, kansallinen poikkeustila, työselkkaus, tulipalo, luonnonmullistus, energiajakelun keskeytys, maksuliikenteen keskeytys, lainsäännös tai viranomaismääräys tai -päätös, ulkopuolisen aiheuttama kaivuu-, laite- tai vastaava vahinko sekä edellä mainituista seikoista johtuvat sopijakumppanin toimitusvirheet. Jos sopimuksen täyttäminen estyy tai viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi, velvoitteen täyttämisaikaa jatketaan sen verran kuin olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Tällöin asiakkaalla voi kuitenkin olla oikeus keskeytystä vastaavaan hinnanalennukseen (ks. kohta 5.2).

Asiakas ei vastaa sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä ylivoimaisen esteen tapauksissa siltä osin kuin sopimuksen noudattamista estää tai viivästyttää ylivoimainen este, joita ovat esimerkiksi kansallinen poikkeustila, tulipalo, luonnonmullistus, maksuliikenteen keskeytys ja viranomaismääräys tai -päätös.

5.6 Palvelimien rakennus- ja kunnossapitotyö

Yritys saa tilapäisesti ilman asiakkaan suostumusta keskeyttää palveluiden tarjonnan tai rajoittaa niiden käyttöä, jos toimenpide on välttämätön palvelimien rakentamisen, kunnossapitotöiden tai tietoturvan vuoksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi palvelimien laajennustyöt, palvelimien kunnossapito ja palveluoperaattorijärjestelmien huoltotyöt. Yritys tekee keskeytyksen asiakasta mahdollisimman vähän haittaavalla tavalla ja mahdollisimman vähän haittaavana ajankohtana sekä tiedottaa asiakkaalle keskeytyksestä tehokkaasti etukäteen. Tällainen keskeytys ei ole virhe palvelimien toimituksessa, jos keskeytys kestää enintään 24 tuntia kalenterikuukaudessa.

6 PALVELUJEN KÄYTÖN RAJOITTAMINEN TAI SULKEMINEN

 

Käyttäjätunnuksen sulkemisella tarkoitetaan käyttäjätunnuksen kautta saatavien kaikkien palveluiden estämistä. Käyttäjätunnuksen käytön rajoittamisella tarkoitetaan käyttäjätunnuksen kautta saatavan yhden tai useamman palvelun käytön estämistä. Käyttäjätunnuksen käyttöä voidaan rajoittaa esimerkiksi siten, että asiakas voi vastaanottaa sähköpostiviestejä, mutta ei voi lähettää sähköpostiviestejä.

Asiakkaalla on oikeus pyytää käyttäjätunnuksen käytön rajoittamista

(esimerkiksi tilaamalla saldorajoitus- tai estopalveluja) tai palvelun sulkemista yrityksen palveluvalikoiman ja/tai hinnastojen mukaisesti. Jos asiakas on antanut palvelun toisen käyttöön, yritys voi lisäksi tiedottaa aiotusta rajoituksesta tai sulkemisesta suoraan myös palvelun käyttäjälle. Yrityksellä on oikeus periä hinnaston mukainen maksu käyttäjätunnuksen uudelleen avaamisesta.

Yrityksellä on velvollisuus pyynnöstä sulkea palvelimet tai estää sen käyttö, jos asiakas, käyttäjätunnuksen käyttäjä, poliisi, vakuutusyhtiö tai toinen yritys ilmoittaa, että päätelaite, liittymäkortti tai palvelun käyttöön oikeuttava tunnus on varastettu, kadonnut tai sitä on oikeudettomasti käytetty taikka se on oikeudettomasti toisen hallussa.

Yritys voi sulkea käyttäjätunnuksen tai palvelun taikka rajoittaa niiden käyttöä, jos

1.  asiakas ei ole maksanut kyseisen käyttäjätunnuksen erääntynyttä maksua kahden (2) viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä,

2.  asiakas ei ole maksanut muun palvelun erääntyneitä maksuja kahden (2) viikon kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä; tällöin käyttäjätunnusta ei suljeta, mutta näiden palvelujen käyttö estetään tai rajoitetaan,

3.  asiakas on ylittänyt asetetun käyttörajan; tällöin käyttäjätunnusta ei suljeta, mutta sen käyttöä voidaan rajoittaa,

4.  se on tarpeen väärinkäytösten tai vahinkojen estämiseksi; tällöin käyttäjätunnusta ei suljeta, mutta muiden palvelujen käyttö estetään tai sitä rajoitetaan,

5.  asiakas ei toimita sopimuksen solmimisen yhteydessä vaadittua ennakkomaksua tai vakuutta,

6.  tuomioistuin, poliisi tai muu toimivaltainen viranomainen tätä vaatii,

7.  aasiakas on asetettu konkurssiin tai viranomainen on todennut asiakkaan muutoin maksukyvyttömäksi, eikä asiakas aseta vaadittua kohtuullista vakuutta,

8.  asiakas on asetettu syytteeseen käyttäjätunnusta hyväksi käyttäen tehdystä tietoliikenteen häiritsemisestä tai

9.  asiakas ei kehotuksesta huolimatta noudata muita kuin maksuja koskevia sopimusehtoja.

Yrityksellä on edellä mainituilla perusteilla oikeus estää toisen yrityksen pyynnöstä tämän palvelmien käyttäminen käyttäjätunnuksella, jos toinen yritys käyttää yrityksen käyttäjätunnusta palvelimien tarjoamiseen tai laskuttaa palvelujaan yrityksen kautta ja estoa pyytänyt yritys ei voi itse estää palvelimiensa käyttämistä.

Lisäksi yrityksellä on oikeus olla yhdistämättä puheluita tai muutoin estää sellaisten palvelimien tai muun palvelun käyttö, jonka ilmeisenä tarkoituksena on oikeudettoman taloudellisen hyödyn tavoittelu ja josta muodostuu asiakkaalle maksuja.

Yrityksellä on oikeus rajoittaa asiakkaan palvelua myös laatuvaatimusten täyttämiseksi, tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa säädetyllä tai tähän rinnastettavalla muulla säädetyllä tavalla.

Yritys ei sulje tai rajoita palvelmien käyttöä maksujen laiminlyönnin vuoksi, jos 

1.  kyseisen käyttäjätunnuksen erääntyneiden palvelinmaksujen määrä on yhteensä alle 50 euroa tai erääntynyt maksu liittyy muun palvelun käyttämiseen; tällöin yritys voi rajoittaa muun palvelun käyttöä tai estää niiden käytön,

2.  asiakas osoittaa maksun laiminlyönnin johtuvan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta, asiakkaasta riippumattomasta syystä ja erääntynyt maksu maksetaan yhden (1) kuukauden kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä, tai

3.  asiakas on tehnyt laskusta perustellun laskuhuomautuksen ja riidaton osa maksusta on maksettu määräaikana.

7 MAKSUT

7.1 Hinnasto ja perittävät maksut

Asiakas on velvollinen maksamaan yritykselle palvelusta sovitut tai kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Asiakkaan vastuu on riippumaton siitä, onko hän itse käyttänyt palvelua tai antanut palvelun toisen käyttöön, ellei pakottavassa laissa, kuten holhouslaissa esimerkiksi alaikäisten käyttäjien vastuun osalta, toisin säädetä.

Yritys päättää palveluidensa maksuista, eräpäivistä, laskutuskausista ja laskun maksu- ja toimitustavoista, ellei toisin ole säädetty.

Yritys voi laskuttaa asiakkaalta myös sen palvelun kautta käytettyjen muiden yritysten ja palveluntuottajien maksut, jos tästä on kyseisen yrityksen tai palveluntuottajan kanssa sovittu. Maksut laskutetaan kyseisen yrityksen tai palveluntuottajan hinnaston mukaisesti. Jos käyttäjätunnuksella voidaan käyttää lisämaksullisia palveluita, vastaa asiakas myös näistä maksuista.

Asiakkaalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta tai saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus elinkeinonharjoittajalta tämän sopimusrikkomuksen vuoksi, on sähköisen viestinnän palveluista annetun lain nojalla tämä oikeus myös sitä yritystä kohtaan, joka on laskuttanut asiakkaalta kulutushyödykkeen. Yritys ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan asiakkaalle enempää kuin on tältä saanut maksuina.

Yrityksellä on oikeus periä palvelun käyttömahdollisuuden ylläpidosta hinnaston tai sopimuksen mukaista kiinteää perusmaksua. Jos palvelu on ollut suljettuna tai palvelun käyttö on muutoin ollut rajoitettuna asiakkaasta johtuvasta syystä tai yrityksen velvollisuudesta johtuen, asiakkaan on maksettava sopimuksen mukaiset maksut, kuten perusmaksut ja erääntyneet käyttömaksut siitä huolimatta, että käyttäjätunnus on ollut suljettuna tai palvelun käyttö on muutoin ollut rajoitettuna tai palvelua ei ole toimitettu asiakkaasta johtuvasta syystä.

Yrityksellä on oikeus muuttaa maksuja ja niiden laskentaperusteita sopimusehtojen muuttamisen mukaisesti.

7.2 Maksut muutoksista, palvelun keskeyttämisestä ja uudelleen avaamisesta

Asiakkaan tilaamasta palvelun tai tunnisteen muuttamisesta voidaan periä hinnaston mukainen maksu. Yrityksellä on oikeus periä maksu palvelun uudelleen avaamisesta keskeytyksen jälkeen, jos keskeytys on johtunut asiakkaasta tai asiakkaan vastuulla olevasta syystä tai yrityksen velvollisuudesta keskeyttää palvelu. Maksu voidaan periä myös mahdollisen käyttörajoituksen tai palvelun eston poistamisesta. Muista sopimukseen kuulumattomista töistä voidaan periä erillinen maksu.

Yrityksellä on oikeus veloittaa käytön määrästä riippumaton maksu irtisanomisajan loppuun saakka, vaikka palvelun toimittaminen päättyy asiakkaan pyynnöstä aikaisemmin.

7.3 Laskutus

Yritys lähettää laskun asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Lasku tai sen riidaton osa on maksettava viimeistään laskun eräpäivänä laskussa mainituilla tiedoilla. Viivästyneestä maksusta yrityksellä on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti ja maksukehotuksesta hinnaston mukainen maksukehotusmaksu. Lisäksi yrityksellä on oikeus periä viivästyneestä laskusta aiheutuneet kohtuulliset perintäkulut.

Jos asiakas ei ole maksanut erääntyneitä laskuja maksukehotuksesta ja palvelun sulkemisesta huolimatta, yrityksellä on oikeus eräännyttää myös muut suoritetusta palvelusta tai toimitetusta hyödykkeestä laskutettavat, vielä erääntymättömät saatavat heti maksettaviksi. Jos yritys käyttää kohdan 11.2 mukaista oikeuttaan purkaa sopimus asiakkaasta johtuvasta syystä, yrityksellä on oikeus periä asiakkaalta kohtuullinen korvaus yritykselle määräaikaisen sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutuvista vahingoista tai kustannuksista sekä hyvitys asiakkaalle määräaikaisuuden perusteella myönnetyistä alennuksista ja muista eduista. Korvaus ja hyvitys eivät voi määrältään ylittää käyttämättä jäävälle sopimuskaudelle kohdistuvia maksuja. Yritys voi myöntää asiakkaan pyynnöstä lisää maksuaikaa. Kirjallisesti vahvistetusta maksusopimuksesta yritys voi periä maksun.

Asiakkaan maksaessa yhteislaskulla laskutettavista palveluista vain osasuorituksen tulee hänen osoittaa viimeistään ennen palvelun sulkemista, miten osasuoritus kohdistetaan eri palveluille. Jos asiakas ei ole osoittanut kohdistamista, yrityksellä on oikeus päättää saataviensa osasuorituksen kohdistamisesta.

Asiakkaalla tai käyttäjällä on oikeus saada puhelinlaskun erittely ja yhteyskohtainen erittely lainsäädännön mukaisesti.

8 ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELEMINEN

 

8.1 Asiakas-, välitys- ja sijaintitietojen käsitteleminen

Yritys voi käsitellä lain mukaisin edellytyksin henkilötietoja muun muassa asiakassuhteen hoitamisessa, palvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Tietoja voidaan luovuttaa lain mukaisin edellytyksin.

Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointiin, osoitepalveluun, markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin sekä muihin yrityksen oikeutetun edun mukaisiin käsittelytarkoituksiin. Sähköinen suoramarkkinointi yleensä edellyttää asiakkaan antamaa etukäteistä suostumusta.

Yritys voi käsitellä välitystietoja lain mukaisin edellytyksin muun muassa viestinnän välittämiseksi, sovittujen palvelujen toteuttamiseksi ja tietoturvasta huolehtimiseksi, laskutusta ja palvelimienn teknistä kehittämistä varten, tilastollisiin analyyseihin sekä suostumuksen perusteella yrityksen omien palveluiden markkinoimiseksi. Käsiteltäviä välitystietoja ovat muun muassa palvelimien käyttöön liittyvät tiedot kuten käyttäjätunnukset, yhteyksien ajankohdat sekä kestot. Sijaintitietoja voidaan käsitellä palvelun tarjoamiseksi ja hyödyntämiseksi sen suostumuksella, jota tiedot koskevat.

Yrityksellä on oikeus tallentaa asiakaspalvelupuhelut ja muu viestintä, kuten myyntipuhelut. Yritys käyttää tallenteita esimerkiksi liiketapahtumien todentamiseksi, reklamaatioiden selvittelyyn, laaduntarkkailuun ja koulutukseen.

Tarkempaa tietoa henkilö-, välitys- ja sijaintitietojen käsittelystä, käsittelyn kestosta ja tietojen tarkastusoikeudesta sekä käsittelyä koskevista periaatteista kerrotaan tarkemmin yrityksen tietosuojalausunnossa tai muussa vastaavassa asiakirjassa, joka on yleensä saatavissa yrityksen kotisivuilla.

8.2 Yhteystietopalvelut

Ellei toisin ole sovittu, asiakkaan ja käyttäjän käyttäjätunnuksen perustiedot julkaistaan yhteystietopalveluissa, kuten numerotiedotus- tai puhelinluettelopalveluissa, joko yrityksen tai kolmannen tahon toimesta. Tiedot voidaan myös edelleen luovuttaa kolmannelle taholle. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen julkaiseminen yhteystietopalvelussa osittain tai kokonaan. Asiakkaalla on myös oikeus kieltää tietojensa edelleen luovutus. Asiakas voi maksutta pyytää virheellisten tietojensa korjaamista sekä tietojensa poistamista.

Jos yhteystiedoissa oleva virhe johtuu yrityksen tuottamuksesta, yritys valintansa mukaan joko huolehtii parhaaksi katsomallaan tavalla virheen oikaisusta ja siitä tiedottamisesta taikka korvaa virheen oikaisusta ja siitä tiedottamisesta asiakkaalle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Painetussa luettelossa oleva virhe korjataan seuraavassa luettelossa.

8.3 Puhelinnumeron välittyminen 

Asiakas ja käyttäjä voivat estää pysyvästi tai puhelukohtaisesti sekä oman numeronsa että sen numeron välittymisen, johon puhelut on siirretty, puhelun vastaanottajalle. Lisäksi asiakas ja käyttäjä voivat estää tulevan puhelun numeron välittymisen itselleen.

Salainen numero saattaa estosta huolimatta välittyä vastaanottajalle tekstiviesteissä, multimediaviestissä ja muissa tiedonsiirtoon perustuvissa lähetyksissä sekä ulkomaanliikenteessä.

9 SOPIMUKSEN JA SAATAVIEN SIIRTÄMINEN

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman yrityksen kirjallista etukäteistä suostumusta.

Yrityksellä on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä tai kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Siirtävä yritys tai vastaanottava taho ilmoittaa siirrosta asiakkaalle hyvissä ajoin ennen siirron tapahtumista.

Sopimukseen perustuvat yrityksen saatavat voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kun asiakas on saanut saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen, voi hän suorittaa maksut vain siirronsaajalle.

10 MUUTOKSET JA PALVELUN LOPETTAMINEN

10.1 Muutokset sopimusehtoihin, palveluihin ja maksuihin

Yrityksellä on oikeus muuttaa sopimusehtoja, palvelun ominaisuuksia ja maksuja siten, ettei muutos ole asiakkaan vahingoksi.

Yrityksellä on oikeus muuttaa palvelua koskevan toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen sopimusehtoja, palvelun ominaisuuksia ja maksuja asiakkaan vahingoksi siten, että sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu, jos muutos johtuu:

   sopimus-, hinnoittelu-, tai asiakaspalvelujärjestelyjen uudistamisesta tai yhdenmukaistamisesta kuten yhtiö- tai liiketoimintajärjestelyistä,

   merkityksellisten      tuotantokustannusten tai              -rakenteen muuttumisesta,

   kolmansien osapuolten tuottamista palveluista johtuvista muutoksista, kuten palvelusopimuksen päättymisestä tai muuttamisesta,

   yrityksen palvelun tai sen ominaisuuden tuottamisen lopettamisesta,

   yhdysliikennekäytännön muuttumisesta,

   palveluiden tai palvelimien kehittämisestä tai uudistamisesta, kuten vanhentuneen tekniikan korvaamisesta uudella,

   asiakkaan tai asiakasryhmien yksityisyyden suojan tai taloudellisen turvallisuuden suojaamisesta tai kehittämisestä,

   teknisistä järjestelmäuudistuksista,

   merkityksellisestä, ennakoimattomasta liikenteen määrän tai rakenteen muutoksesta,

   markkinatilanteen tai palvelun kysynnän olennaisesta ja pysyväisluonteisesta muuttumisesta tai

   toiminnan jatkuvuuden ja palvelutason turvaamisesta, kuten poikkeusoloista tai niihin varautumisesta tai tietosuojan taikka tietoturvan ylläpitämisestä, kehittämisestä tai muuttamisesta.

Yritys voi tehdä muutoksen siihen sopimuksen kohtaan, johon muutoksen perusteet joko suoraan tai välillisesti kohdistuvat.

Yrityksellä on oikeus muuttaa sekä toistaiseksi voimassa olevan että määräaikaisen palvelusopimuksen sopimusehtoja, palvelun ominaisuuksia tai maksuja asiakkaan vahingoksi myös, jos muutoksen taustalla on lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, esimerkiksi sovittuun hintaan vaikuttava verojen tai muiden julkisten maksujen muutos.

Yrityksellä on lisäksi oikeus tehdä sopimusehtoihin, palveluihin ja maksuihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Tällaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi toimenpiteet, jotka vaikuttavat palveluiden tekniikkaan tai palvelun ulkoasuun.

Lisäksi yrityksellä on muun kuin palvelimien osalta oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ehtoja, palvelun ominaisuuksia ja maksuja asiakkaan vahingoksi muusta erityisestä syystä olosuhteiden olennaisesti muututtua.

Asiakkaan irtisanomisoikeus, ks. kohta 12.

10.2 Palvelun tai sen ominaisuuden lopettaminen

Yrityksellä on oikeus lopettaa määräaikaisen sopimuksen mukaisen palvelun tai sen ominaisuuden tarjoaminen, jos lopettaminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai sellaisesta pätevästä syystä, jota yritys ei ole voinut kohtuudella huomioida sopimuksentekohetkellä, ja jos palvelun tai sen ominaisuuden tarjoamisen jatkamisesta aiheutuisi yritykselle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Asiakkaalla on tällöin oikeus päättää sopimus heti kohdan 12 mukaisesti, jos lopettaminen on hänen vahingokseen.

11 SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

11.1 Irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei toisin ole sovittu.

Asiakas saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan palvelinsopimuksen kahden (2) viikon irtisanomisaikaa noudattaen suullisesti tai kirjallisesti. Yritys lähettää irtisanomisesta asiakkaalle kirjallisen vahvistuksen.

Asiakas saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan muuta palvelua koskevan sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, ellei toisin ole sovittu.

Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus irtisanoa määräaikainen sopimus päättymään kahden (2) viikon kuluttua irtisanomisesta, jos hän on joutunut maksuvaikeuksiin sairauden, työttömyyden tai vastaavan hänestä riippumattoman syyn takia taikka jos sopimuksen pitäminen voimassa muun erityisen syyn takia on hänen kannaltaan kohtuutonta.

Yrityksellä on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus kirjallisesti noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

11.2 Purkaminen

Asiakas saa purkaa sopimuksen yrityksen viivästyksen tai virheen vuoksi, jos sopimusrikkomus on olennainen.

Yritys saa purkaa palvelinsopimuksen ilmoittamalla siitä etukäteen, jos

   käyttäjätunnus on ollut suljettuna muusta syystä kuin asiakkaan pyynnöstä vähintään kuukauden ja käyttäjätunnuksen sulkemisen edellytykset ovat voimassa.

Yritys saa purkaa muuta palvelua koskevan sopimuksen, jos

   palvelun käyttö on ollut keskeytettynä muusta syystä kuin asiakkaan pyynnöstä tai palvelimien korjaamisen takia vähintään kuukauden ja keskeytyksen edellytys on edelleen voimassa,

   asiakas on todettu maksukyvyttömäksi, eikä hän maksa yrityksen vaatimaa ennakkomaksua tai aseta hyväksyttävää vakuutta,

   viranomainen on todennut, että asiakas on tahallaan estänyt tai häirinnyt televiestintää tai

   asiakas on rikkonut jotain sopimusehtoa olennaisesti eikä huomautuksesta huolimatta ole korjannut menettelyään.

Asiakas ja yritys voivat purkaa muuta palvelua kuin palvelimiä koskevan sopimuksen, jos

   sopimuksen noudattamisen on estänyt ylivoimainen este yli kolmen (3) kuukauden ajan tai

   palvelua ei voida toimittaa kohtuullisessa ajassa kohdassa

3.2 mainitun toimituksen edellytyksen puutteen vuoksi.

Asiakkaalla ei kuitenkaan ole oikeutta purkaa määräaikaista sopimusta, mikäli sopimusehtoja muutetaan lainsäädännön muutoksen tai viranomaispäätöksen perusteella.

Yrityksen tulee purkaa palvelinsopimus kirjallisesti. Asiakas voi purkaa palvelinsopimuksen suullisesti tai kirjallisesti.

11.3 Palautukset sopimuksen päättyessä

Palveluun voi sisältyä tai liittyä laitteita. Asiakkaan on palautettava yrityksen omistamat laitteet ja muu käyttöoikeuden alainen omaisuus sopimuksen päättyessä yritykselle sellaisessa kunnossa kuin se normaali kuluminen huomioon ottaen luovutettaessa oli. Jos asiakas on vuokrannut yritykseltä laitteen, laitepalvelun irtisanominen ja sen laskutuksen päättyminen edellyttää kohdassa 11.1 sanotun lisäksi, että laite on palautettu yrityksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Jos asiakas haluaa sopimuksen päättyessä pitää itsellään sopimukseen sisältyvän päätelaitteen, yritys perii päätelaitteesta enintään korvauksen, joka vastaa laitteen käypää arvoa tai jäljellä olevalta sopimuskaudelta perittävää maksua.

Asiakkaalla on oikeus saada palautuksena asiakkaan ennakkoon maksamat maksut siltä osin kuin ne kohdistuvat sopimuksen päättymisen jälkeiseen aikaan, eikä kyseessä ole asiakkaan sopimusrikkomus. Yritys ei palauta käyttämättä jäävää puheaikaetua tai muuta vastaavaa etua. Sopimuksen päättyessä yrityksellä on oikeus kuitata saatavansa mahdollisesti asiakkaalle palautettavista maksuista.

Jos asiakas on maksanut ennakkoon palveluista ja asiakas vaihtaa internetyhteyden tai numeroihin perustuvien palvelimien, palveluntarjoajaa, luovuttavan yrityksen on asiakkaan pyynnöstä palautettava ennakolta maksettu, käyttämättä jäänyt saldo. Yrityksellä on oikeus periä palauttamisesta maksu, joka saa olla enintään palauttamisesta aiheutuneiden todellisten kustannusten suuruinen.

12 ASIAKASSUHTEESEEN LIITTYVÄT ILMOITUKSET SEKÄ ASIAKKAAN IRTISANOMISOIKEUS MUUTOSTILANTEESSA

Asiakkaan on huolehdittava siitä, että yrityksellä on ajan tasalla olevat yhteystiedot asiakkaasta ja käyttäjästä, jolle asiakas on antanut palvelun käyttöön. Yritys lähettää sopimukseen liittyvät ilmoitukset asiakkaalle kirjallisesti tai sähköisesti tämän ilmoittamaan osoitteeseen, laskutusosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen taikka sopimuksen mukaisesti matkaviestinliittymänumeroon taikka yksityiselle sähköiselle käyttäjätilille. Yrityksen postitse lähettämä ilmoitus katsotaan tulleen asiakkaan tietoon seitsemäntenä päivänä lähettämisestä ja sähköpostitse, matkaviestinliittymänumeroon tai sähköiselle käyttäjätilille seuraavana arkipäivänä, jona ilmoitus on lähetetty.

Yritys ilmoittaa asiakkaalle palvelun käyttäjän maksulaiminlyönneistä ja muista sopimusrikkomuksista. Yritys ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti hänen vahingokseen tehtyjen palvelimien sopimusehtojen, palveluiden tai maksujen muutoksesta ja sen perusteista ja asiakkaan oikeudesta irtisanoa palvelu viimeistään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Ilmoitus voidaan tehdä myös sähköisesti edellyttäen, että ilmoituksen sisältöä ei voi yksipuolisesti muuttaa ja että ilmoitus säilyy osapuolten saatavilla. Ilmoitusta ei kuitenkaan voida tehdä ainoastaan matkaviestinliittymänumeroon. Jos muutos perustuu lainsäädännön muutokseen tai viranomaisen päätökseen, yrityksellä on oikeus toteuttaa muutos siitä päivästä lähtien, kun lain muutos tai viranomaisen päätös tulee voimaan. Muista muutoksista yritys ilmoittaa tapauskohtaisesti tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään yhden (1) kuukauden ajan muutoksesta tiedon saatuaan, kuitenkin enintään kolmen (3) kuukauden ajan yrityksen tekemästä palvelimia koskevasta sopimusehtojen muutosilmoituksesta. Palveluun sovelletaan uusia sopimusehtoja niiden voimaantulosta alkaen, jos asiakas ei irtisano sopimusta yllä olevan mukaisesti.

Asiakkaalla ei ole edellisessä kappaleessa tarkoitettua sopimusta koskevaa irtisanomisoikeutta, jos muutos on asiakkaan eduksi tai se johtuu lainsäädännön muutoksesta. Asiakas saa kuitenkin kohdan 11.1 mukaisesti irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan palvelinsopimuksen kahden (2) viikon ja muuta palvelua koskevan sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

13 MUUT EHDOT

Sopimukseen sisältyy yleensä muitakin ehtoja sisältäviä asiakirjoja kuin yleiset sopimusehdot, kuten palvelimien yhteydessä annettava sopimustiivistelmä ja palvelukohtaiset erityisehdot. Nämä muut sopimusasiakirjat ovat etusijalla yleisiin ehtoihin nähden. Jonkin sopimusehdon pätemättömyys ei yleensä aiheuta muiden sopimusehtojen pätemättömyyttä.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

14 ERIMIELISYYDET

Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne yritystä vastaan siinä Suomessa sijaitsevassa käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka taikka jonka tuomiopiirissä yrityksellä on kotipaikka tai missä yrityksen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Oikeuspaikasta muissa tapauksissa säädetään oikeudenkäymiskaaressa. Jos asialle ei muutoin ole toimivaltaista tuomioistuinta, sopimusta koskevat riitaisuudet käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Asiakkaalla on oikeus saattaa sopimusta koskeva erimielisyys myös käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan, jonka päätökset ovat luonteeltaan suosituksia (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian saattamista kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi asiakkaan tulee ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan (https://www. kkv.fi/kuluttajaneuvonta).

15 EHTOJEN VOIMASSAOLO

Nämä ehdot ovat voimassa 2.3.2023 alkaen toistaiseksi. Nämä ehdot korvaavat mahdolliset edelliset käyttöehdot. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin ehtojen voimaantulosta alkaen. Sopimusehdot ovat saatavissa yritykseltä maksutta.